ACTE NORMATIVE


OCTOMBRIE 2023SEPTEMBRIE 2023AUGUST 2023IULIE 2023IUNIE 2023MAI 2023APRILIE 2023MARTIE 2023FEBRUARIE 2023


Programul „Săptămâna verde”


IANUARIE 2023DECEMBRIE 2022NOIEMBRIE 2022OCTOMBRIE 2022SEPTEMBRIE 2022


 • OME nr. 5.732/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual
 • OME nr. 5.379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

AUGUST 2022


 • OME nr. 4.759/22.08.2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022 – 2023 

IULIE 2022IUNIE 2022


 • Ordin nr. 3.961/06.06.2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022 – 2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

MAI 2022APRILIE 2022MARTIE 2022FEBRUARIE 2022IANUARIE 2022DECEMBRIE 2021NOIEMBRIE 2021OCTOMBRIE 2021SEPTEMBRIE 2021AUGUST 2021IULIE 2021IUNIE 2021MAI 2021APRILIE 2021


 • Ordin nr. 3.755/560/29.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 3.713/21.04.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare

MARTIE 2021FEBRUARIE 2021IANUARIE 2021DECEMBRIE 2020


 • Ordin nr. 6.201/16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a
 • Ordin nr. 6.122/7.12.2020 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 6.106/3.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

NOIEMBRIE 2020


 • Ordin nr. 6.091/27.11.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 • Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 • Ordin nr. 6.037/17.11.2020 privind modificarea art. 1 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
 • Ordin nr. 6.018/16.11.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022 
  • AnexăMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022
 • Ordin nr. 5.977/9.11.2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020
 • Ordin nr. 5.976/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1P R O G R A M E L E pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.972/8.11.2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 5.967/6.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 • Ordin nr. 5.956/4.11.2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă 
 • Ordin nr. 5.924/3.11.2020 pentru suspendarea prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

OCTOMBRIE 2020


 • Ordin nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 5.708/08.10.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

SEPTEMBRIE 2020


 • Ordin nr. 5.650/29.09.2020 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 1.670)
 • Ordin nr. 5.638/28.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România
 • Ordin nr. 5.617/23.09.2020 privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020 
 • Ordin nr. 5.599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022
 • Ordin nr. 5.578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021 – 2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional
 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 5.565/14.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020
 • Ordin nr. 5.564/14.09.2020 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2020 – 2021
 • Ordin nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

AUGUST 2020


 • Ordin nr. 5.487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 1.494)
 • Ordin nr. 5.459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 
 • Ordin nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2020-2021
  • Anexăcalendarul EN VIII în anul 2021
 • Ordin nr. 5.453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021
  • Anexăcalendarul examenului de bacalaureat în anul 2021
 • Ordin nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)
 • Ordin  nr. 4.979/14.08.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale
 • Ordin nr. 4.916/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

IULIE 2020


 • Ordin nr. 4.813/30.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Ordin nr. 4.811/30.07.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Ordin nr. 4.749/24.07.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 4.742/21.07.2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020 – 2021 (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 1.334)
 • Ordin nr. 4.682/08.07.2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin casele corpului didactic (CCD), în scopul asigurării calității procesului de predare – învățare – evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID – 19
 • Ordin nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020
  • Anexă: calendarul examenului, inclusiv sesiunea august-septembrie 2020
 • Ordin nr. 4.679/08.07.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a
 • Ordin nr. 4.667/06.07.2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

IUNIE 2020


 • Ordin nr. 4.649/30.06.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID – 19 + anexa
 • Ordin nr. 4.635/26.06.2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020
 • Ordin nr. 4.617/22.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021
 • Ordin nr. 4.596/19.07.2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016
 • Ordin nr. 4.567/18.06.2020 pentru completarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 – 2018
 • Ordin nr. 4.549/17.06.2020 pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.532/15.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021
 • Ordin nr. 4.518/12.06.2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 1.076/12.06.2020 și Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 3.936/12.06.2020) + recomandări elaborate de minister în baza acestui ordin 
 • Ordin nr. 4.488/09.06.2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă
 • Ordin nr. 4.441/02.06.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat – 2020
  • Anexă – conține inclusiv calendarul etapei speciale
 • Ordin nr. 4.440/02.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 – 2020

MAI 2020


 • Anexa 1: Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021
 • Anexa 2: Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.324/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.323/22.05.2020 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020
 • Ordin nr. 4.322/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 – 2020
 • Ordin nr. 4.321/22.05.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019 – 2020
 • Ordin nr. 4.317/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 (inclusiv cele 6 anexe)
 • Ordin nr. 4.307/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de Bacalaureat – 2020 + anexă: calendar examen
 • Ordin nr. 4.303/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
 • Ordin nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018
 • Ordin nr. 4.267/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 841/19.05.2020)
 • Ordin nr. 4.266/18.05.2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 840/19.05.2020)
 • Ordin nr. 4.261/15.05.2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020
 • Ordin nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății – nr. MS: 827/15.05.2020) [abrogat]
 • Ordin nr. 4.253/13.05.2020 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 – 2020
 • Ordin nr. 4.249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016
 • Ordin nr. 4.248/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 – 2020
 • Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
 • Ordin nr. 4.246/13.05.2020 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19
 • Ordin nr. 4.220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ (abrogat)

APRILIE 2020MARTIE 2020Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.