Mișcare personal didactic 2022 – 2023

 


  • Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2022, care au obținut nota sau media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2021, 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 și/sau 2018 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar – ART. 63
  • Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 și/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 63 și 87 din Metodologie – ART. 87
  • Adresa PRELUNGIRI – nr. 2296/02.03.2022
  • Cerere Prelungire


 

Acesta este site-ul oficial al colegiului. Toate drepturile asupra informatiilor de pe acest site sunt rezervate.